Ansökan om bygglov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

PBL 9 kap 22 §. Om ansökan är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.

Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick.

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ritningar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa